הנני מתחייב לשמור בסודיות את ספרי החקיקה שהועברו אלי, בין שהמידע מוגן בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת (ולרבות כ"סוד מסחרי" בחוק עוולות מסחריות) ובין שאינו מוגן כאמור.

ספרי החקיקה ישמשו את החתום מטה אך ורק לצורך לימוד עצמי לבחינת דיני ישראל מועד אוגוסט 2020. 

מעבר למטרת השימוש, לא יעשה החתום מטה שימוש במידע הסודי לשום מטרה שהיא. כמו כן המידע לא יועתק על ידי החתום מטה ולא יועבר לצדדים שלישיים.

החתום מטה מתחייב לשמור על ספרי החקיקה בסודיות מלאה, לא להעבירם לאחר, גם לא באמצעות גוף אחר בשליטת החתום מטה ו/או בחזקתו, ולמנוע מחדל של גילוי הספרים על ידי אחר, לחסום גישה אל ספרי הלימוד ולאבטח את הקבצים כראוי.

התחייבויות החתום מטה לשמירה על המידע וכן למניעת הפצתו, לעשות בו את השימוש המוגבל לצורך הלימוד העצמי, חלה גם כלפי קרוביו, חבריו, כמו גם בני משפחתו. ההתחייבות היא גורפת כך שהקבצים לא יועברו לצד ג' ולא ייעשה בו שימוש אחר שאינו השימוש המוסכם.