סל הקניות

סל הקניות ריק

 כחלק ממסקנות שגיבשה לשכת עורכי דין וסקר רחב שקיימה בשאלת מידת הנחיצות של עורכי דין במתמחי עבודה משותפים, הוחלט להפעיל מתחם עבודה שיתופי ומתקדם במשרדי החברה הכלכלית של הלשכה שהותאמו במיוחד למטרה זו.

מטרת יוזמה חברתית זו היא לייצר הזדמנות לכל מי שמעוניין לעבוד בסביבת עבודה דינאמית ונעימה המאפשרת לרקום שיתופי פעולה מקצועיים, ולסייע לקהילת עורכי הדין להמשיך ולעבוד ללא הגבלה גם בתקופה מורכבת זו.

מתחם העבודה יכלול 8 משרדים, משרד זוגי, 10 עמדות עבודה באופן ספייס, 3 עמדות מחשב, שמונה כיסאות בשולחן חם וחדר ישיבות מרווח. בנוסף, במתחם תהיה גישה לספרות משפטית, מאגר חיפוש "פדאור" ומחולל הטפסים "אסקי", תוכנה לארגון כתבי טענות לנט המשפט "לוגיק", שירותי הדפסה, אינטרנט מהיר, מכונת קפה והוא יפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

המתחם נמצא במקום מרכזי ובקרבת לשכת ההוצאה לפועל, רשות המיסים- מע"מ, והוא במרחק הליכה מתחנת רכבת ״ההגנה״ ותחבורה ציבורית נגישה.

מחירי המשרדים נמוכים משמעותית ממחירם בשוק החופשי ומסובסדים ע"י הלשכה.

בנוסף, ייהנו חברי מועדון 'אקסטרה ממברס' של לשכת עורכי הדין ב-5% הנחה נוספים.

mentoring400 להזמנת מנטורים, יש לבחור בשדה ה"סניף"
את האפשרות "מנטורים תל אביב"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השימוש במאגר כפוף לתנאי רישיון השימוש שלהלן. על מנת לבצע כניסה ראשונה למאגר, עליך לאשר הסכמתך לתנאי רישיון השימוש באמצעות סימון התיבה "אני מסכים". מובהר כי שימוש במאגר, גם ללא ביצוע אקט של אישור כאמור, ייחשב כהסכמה לתנאי רישיון השימוש.

התנאים הנקובים ברישיון שימוש זה מהווים חוזה מחייב בינך לבין ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ("ההוצאה לאור"). הם מסדירים את זכויותיך וחובותיך בקשר עם השימוש במאגר "פדאור באינטרנט". (להלן יקרא המאגר, על כל רכיביו כולל התכנים והיישומיים ולרבות אמצעי הגישה אליו, וכל תיעוד נלווה לו כדוגמת דפי עזרה, הסברים וכיוצ"ב בין אם צורפו לו ובין אם לאו: "המאגר".)

השימוש במאגר מותר אך ורק בכפוף לתנאי רישיון זה.

כניסה למאגר, ניסיון לכניסה למאגר או כל שימוש אחר בו, מכל מין וסוג שהוא, מעידים על הסכמתך לרישיון שימוש זה. אם אינך מסכים לתנאי הרישיון הימנע מכניסה למאגר, ומכל שימוש אחר בו.

המאגר

פדאור באינטרנט הינו מאגר מידע מקוון, המתפרסם באתר האינטרנט www.lawpubshop.co.il ("אתר ההוצאה"), ו/או בכל כתובת עליה תודיע ההוצאה לאור מעת לעת.

הגישה למאגר היא מאתר ההוצאה, אך יכול שתוצב גם באתרי אינטרנט נוספים, כפי שיקבע על ידי ההוצאה לאור מעת לעת. השימוש באתר ההוצאה כפוף לתנאי השימוש באתר ההוצאה ולמדיניות הפרטיות של ההוצאה לאור המפרסמים באתר.

המאגר כולל תכנים כלים ויישומים שונים (לרבות יישומים מתוכנת ה"פדאור" של ההוצאה לאור - תוכנה לאחזור מידע משפטי), המאפשרים בין היתר חיפוש ואחזור התכנים שבמאגר. התכנים הנכללים במאגר, כוללים חלק מהתכנים שבתוכנת הפדאור (כדוגמת, פסיקה, חקיקה ומאגרים שונים) וכן תכנים נוספים, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי ההוצאה לאור, לפי שיקול דעתה המקצועי.

ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לשנות המאגר ובכלל זה לפצל המאגר, לחלק את המאגר למאגרי משנה, להוסיף לו או להסיר ממנו חלקים ו/או יישומים, ולקבוע מעת לעת את התנאים לגישה לכל חלק מחלקיו.

בנוסף, ההוצאה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך במאגר שינויים שתכליתם שיפור השירות ו/או התאמתו לדרישות כל דין.

השימוש במאגר מותנה וכפוף לכללים והנחיות טכניות, כפי שתפרסם ההוצאה לאור מעת לעת באתר ההוצאה. השימוש במאגר או בחלק מהיישומים שבו עשוי להיות מותנה בעמידה בדרישות תצורה (ו/או הגדרות) של חומרה, תוכנה ותקשורת. במידת הצורך, ההוצאה לאור תפרסם מעת לעת, דרישות תצורה כאמור. באחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בהנחיות שתפורסמנה וליישמן.

הרישיון

בכפוף לתנאי רישיון שימוש זה ולקיומם על ידך, ההוצאה לאור מקנה לך בזאת רישיון שימוש אישי, לא ׳׳חוד׳, בלתי עביר ומוגבל בזמן להשתמש במאגר או בחלקים ממנו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ובכתב על ידי ההוצאה לאור.

תקופת הרישיון והיקפו תלויים בסוג הרישיון אותו רכשת מההוצאה לאור והם מותנים בתשלום דמי הרישיון*. היה ולא רכשת רישיון שימוש מההוצאה לאור, קבלת כדין אמצעי גישה לפדאור באינטרנט ולא נקבעה מפורשות אחרת בינך לבין ההוצאה לאור, רישיון השימוש יהיה לתקופה של שלושה חודשים.

*מנוי למאגר יכול שיכלול רשות למשתמש אחד או למספר משתמשים, הכל כפי שיקבע מעת לעת על ידי ההוצאה לאור, ובהתאם למנוי שבפועל שרכשת בפועל מאת ההוצאה לאור. השימוש במאגר מותר אך ורק למשתמשים בכמות הקבועה במנוי שרכשת מההוצאה לאור. אין לאפשר ו/או להעביר לצדדים שלישיים את אמצעי הגישה למאגר ואין לאפשר שימוש במאגר לכמות משתמשים הגבוהה מזו המותרת במנוי שנרכש או ניתן. ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לערוך בדיקות, ולקיים אמצעי בקרה טכנולוגיים על מנת להבטיח קיום התחייבויותיך אלה.

באחריות רוכש או מקבל המנוי ליידע את כל המשתמשים מכח המנוי בדבר כפיפות שימוש לתנאי רישיון זה.

על משתמשים שהם סטודנטים יחול האמור להלן בפסקאות:  "רישיון סטונדטים" ו"רישיון סטודנטים באוניברסיטה"

שמירה על סודיות אמצעי הגישה למאגר

חובה עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה, אין להעבירם ואין לאפשר גילויים לצדדים שלישיים. מומלץ כי תחליפם מעת ולעת ולפחות אחת לשלושה חודשים.

בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמה - יש לפנות באופן מיידי למחלקת התמיכה ולהחליפם, או לפעול בהתאם להנחיות ההוצאה לאור כפי שתפורסמנה באתר ההוצאה.

רישיון סטודנטים

סטודנטים הרשומים ללימודי תואר ראשון במשפטים במוסדות אקדמאים, זכאים להשתמש בפדאור באמצעות רישיון סטודנטים או רשיון סטודנטים באוניברסיטה.

רישיון סטודנטים מקנה לסטודנטים למשפטים הזכאים לכך כאמור לעיל, זכות בתקופת לימודיהם, להשתמש במאגר בהתאם ובכפוף לתנאי רישיון שימוש זה, לצרכי לימוד אישי בלבד.

ההוצאה לאור שומרת הזכות להגביל את שעות השימוש בהן ניתן יהיה להשתמש במאגר באמצעות רשיון סטודנט. כל עוד לא הודיעה ההוצאה לאור אחרת, רשיון סטודנט לסטודנטים שנרשמו וקבלו אמצעי גישה באמצעות אתר ההוצאה לאור מוגבל לשימוש בין השעות 18:00 - 9:00.

בגישה למאגר באמצעות רישיון סטודנט אתה מצהיר ומתחייב: (1) כי הנך סטודנט למשפטים ועומד בתנאים לעיל (2) ידוע לך ואתה מסכים כי ההוצאה לאור תהיה רשאית לדרוש המצאת מידע ו/או אישורים להוכחת היותך סטודנט כאמור לעיל (3) שלא להשתמש במאגר אלא למטרות לימוד בלבד.

רישיון סטודנטים באוניברסיטה

רישיון סטודנטים באוניברסיטה מאפשר לסטודנטים למשפטים, זכות בתקופת לימודיהם להשתמש במאגר בהתאם ובכפוף לתנאי רישיון שימוש זה, לצרכי לימוד אישי בלבד.

הגישה למאגר באמצאות רישיון סטודנטים באוניברסיטה נעשית באמצעות רשת או מערכות האוניברסיטה בה לומד הסטודנט, ולהבדיל מרישיון סטודנטים אין הגבלה על שעות השימוש בהן ניתן לגשת ולהשתמש במאגר. ההוצאה לאור שומרת על זכותה להתנות הרשיון (או המשך מימוש הרשיון לבעלי רשיונות קיימים) בתהליך הרשמה.

שימוש במאגר - שימושים מותרים

כל שימוש במאגר שאינו מותר במפורש ברישיון זה - אסור.

השימוש במאגר מותר אך לצורך איתור ואחזור מידע הנכלל בתכני המאגר, ולצרכים הבאים בלבד: (1) טיפול הוגן, (כמשמעו בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007, או כל הוראת דין שתבוא במקומו) בתכני המאגר (2) צרכים אישיים (3) צרכים אקדמיים (4) לצרכי מתן שירותים משפטיים בידי מי הזכאים לכך. למעט השימושים המותרים מפורשות - כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

במסגרת השימושים המותרים - אתה רשאי להעתיק ולהשתמש אך ורק בחלקים בלתי מהותים מן התכנים הנכללים במאגר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאפשר גישה או הפצה ו/או להעמיד לרשות הציבור, במישרין או בעקיפין, ו/או לעשות כל שימוש מסחרי שהוא בתכני המאגר או בחלקים מהותיים ממנו. אינך רשאי ליצור על בסיס המאגר כל מאגר אחר. כל שימוש במאגר שיהיה בו לפגוע ביכולת ההוצאה לאור לממש את הפוטנציאל המסחרי שבמאגר הוא אסור.

אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר . מבלי לגרוע מכלליות האמור: אין להשתמש במאגר באמצעות כלים אוטומאטיים כדוגמת "סוכנות", crawlers"", שאילתות אוטומאטיות ואין לשנות ו/או לנסות לשנות, תכנים ו/או ״שומים הנכללים במאגר.

המאגר כולל בין היתר ״שומים וכלים שבבעלות צדדים שלישיים ותכנים שבבעלות צדדים שלישיים, שימוש בניגוד לרישיון שימוש זה יכול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכויות אחרות של אותם צדדים שלישיים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני (ובכלל זה זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים) בחלקים היישומיים של המאגר, לרבות באתר בו משולב המאגר, עיצוב העמודים, כלי האחזור וכיוצ"ב, שייכות להוצאה לאור ו/או לצדדים שלישים שהתירו לה להשתמש בהם במאגר, בלבד.

זכויות הקניין הרוחני בתכנים האגורים במאגר וכן בליקוטם, בעיבודם, בסידורם ובעריכתם של כל אלה, שייכות להוצאה לאור ו/או לצדדים שלישיים שהתירו להוצאה לאור להשתמש בהם במאגר.

מבלי לגרוע מזכויות ההוצאה לאור ו/או מזכויות צדדים שלישיים, על-פי תנאי רישיון זה ו/או על-פי הוראות כל דין, במקרה של הפרת זכויות קניין רוחני במאגר, תפקענה מאליהן כל זכויותיך על-פי רישיון זה. במקרה כזה עליך לחדול לאלתר מכל שימוש במאגר ואתה מתחייב לעשות כן הן כלפי ההוצאה לאור והן כפי צדדים שלישיים בעלי ״שומים ו/או תכנים הנכללים מאגר.

דע וזכור, ההוצאה לאור היא חברת בת של לשכת עורכי הדין הפועלת על מנת לספק תכנים ושירותים משפטיים במחירים סבירים. כל רווחיה של ההוצאה לאור משמשים למימון פעילותה בלבד ולסבסוד מחירי מוצריה! פגיעה בהוצאה משמעה, בין היתר, פגישה בציבור רחב של משתמשים הנהנים ממוצרים טובים במחירים סבירים !

תמיכה טכנית

פניות לתמיכה - יכול ותעשנה באמצעות דואר אלקטרוני, או טלפון. ההוצאה תפרסם באתר ההוצאה כתובת דואר אלקטרוני ומספרא טלפון לפניות לצורך תמיכה. טיפול ומענה לפניות יעשה בימים א' - ה' בין השעות 8:30 - 16:00, למעט בימי חג, חול המועד ובימי שבתון ("ימי ושעות עבודה"). יובהר כי ימי ושעות העבודה עשויים להשתנות מעת לעת, במקרה של שינויים תתפרסמנה הודעות מתאימות באתר ההוצאה.

המאגר ניתן לשימוש כמות שהוא

המאגר ניתן לשימוש כפי שהוא ("As Is"). ההוצאה לאור איננה מתחייבת כי המאגר מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, ההוצאה לאור לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי המאגר איננו מתאים לצרכיך או אינו עונה לדרישותיך, כולם או מקצתם - למעט אם מקורה של אי-ההתאמה בפגם או תקלה במאגר, שההוצאה לאור אחראית להם על-פי האמור בסעיף "אחריות מוגבלת ותרופות". במקרה זה תהיה אחריותה של ההוצאה לאור מוגבלת כאמור להלן.

על אף שההוצאה לאור נוקטת מאמצים להבטיח כי התכנים במאגר יהיו עדכניים, נקיים משגיאות ושלמים בהתחשב בכמות המידע ובמגוון מקורותיו אין יכולת להבטיח כי הם אכן יהיו כאלה. בהתאם יש לקחת בחשבון כי יתכנו שיבושים, אי דיוקים, מידע חלקי, מידע לא עדכני במאגר וכיוצ"ב - על כן אין להסתמך על המידע שבמאגר ללא בדיקת גרסת הפרסום הרשמית של אותו מידע.

אחריות מוגבלת ותרופות

זמינות ותקינות המאגר

תיקשור באמצעות רשת האינטרנט כרוך בשימוש בתשתיות ובאמצעים שאינם בשליטת ההוצאה לאור ואין ההוצאה לאור יכולה להיות אחראית להם.

ההוצאה לאור נוקטת אמצעים כי הגישה למאגר תהיה רציפה ונקייה משיבושים. עם זאת אין יכולת להבטיח כי הגישה למאגר תהיה זמינה בכל ימות השנה ו/או נקייה משיבושים. במקרה בו יהיו במאגר שיבושים מהותיים לפרק זמן מהותי (שיבושים המונעים יכולת שימוש סבירה, במשך זמן רציף של שלושה ימי עבודה) תהיה זכאי - וזו תהיה תרופתך היחידה - במשך תקופה של 21 ימים ממועד תחילת השיבושים, להפסיק את הרישיון אותו רכשת, וההוצאה לאור תשיב לך את החלק היחסי מדמי הרישיון אותם שלמת, עבור יתרת תקופת הרישיון.

ההוצאה תהיה רשאית לערוך הפסקות יזומות בגישה למאגר או לחלקים ממנו, לצורך תחזוקה שוטפת תיקון תקלות, שינויים וכיוצ"ב. ההוצאה לאור תעשה כמיטב יכולתה על מנת לצמצם את פרקי הזמן בהם תימנע או תוגבל הגישה למאגר או לחלקים ממנו. הודעות על הפסקות יזומות תפורסמנה באתר ההוצאה לפחות שלושה ימים מראש, למעט במקרים בהם מפאת דחיפות או צורך מיידי לא ניתן יהיה למסור הודעה מוקדמת כאמור.

תכני המאגר

המאגר נועד לשמש כלי לעזר לאיתור ואחזור מידע, לרבות דברי חקיקה ופסיקה של מדינת ישראל. הגם שההוצאה פועלת באופן סביר להבטיח כי התכנים במאגר יהיו עדכניים, מלאים ונקיים משגיאות, אין יכולת להבטיח כי אכן כך יהיו התכנים, ואין היא מתחייבת כי התכנים אכן יהיו כך. ההוצאה לאור אינה מתחייבת כי המידע יהיה נקי מטעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. בהתאם אין להסתמך על המידע שבמאגר ללא בדיקת גרסת הפרסום הרשמית של אותו מידע וכל העושה אחרת - עושה כן על אחריותו בלבד.

שימור ו/או הורדת תכנים מהמאגר למחשב האישי של המשתמש

שימור ו/או הורדת תכנים באמצעות רשת האינטרנט, חושפת את המשתמש לסיכונים שונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט ובמיוחד לסיכון שבמהלך ההורדה הקובץ ישתבש, יחדרו גורמים מפגעים (כגון וירוסים, תולעים וכיוצ"ב) למחשב המשתמש ועוד. ההוצאה לאור תנקוט אמצעים סבירים על מנת להבטיח כי התכנים שבמאגר יהיו נקיים מגורמים מפגעים, אולם היכולת למנוע לחלוטין כי התכנים יגיעו למחשב המשתמש כשהם נקיים מגורמים מפגעים ו/או משיבושים אינה קיימת. תיקשור באמצעות רשת האינטרנט כרוך בשימוש בתשתיות ובאמצעים שאינם בשליטת ההוצאה לאור ואין ההוצאה לאור יכולה להיות אחראית להם. עם זאת חשוב לזכור כי בידי המשתמש היכולת להקטין משמעותית סיכונים אלה. חובה על המשתמש בטרם שימור ו/או הורדת קובץ מהמאגר לנקוט בצעדי הזהירות הבאים: (1) לוודא כי ברשותו תוכנת אנטי וירוס עדכנית. (2) לשמור ו/או להוריד הקובץ לספריה ״עודית שאינה כוללת כל תוכן ו/או ״שום נוסף (3) לסרוק את הקובץ טרם פתיחתו במחשב המשתמש. ההוצאה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש במאגר כתוצאה מחדירת גורם מפגע למחשבו ו/או כתוצאה מקבלת קבצים משובשים ו/או כתוצאה מחוסר יכולת זמני להוריד קבצים מהמאגר ו/או מכל גורם אחר שהוא.

יישומים הנכללים במאגר ויישומים המצריכים התקנה במחשב המשתמש

כל עוד לא הודיעה ההוצאה לאור אחרת השימוש במאגר מצריך התקנת ״ישומים שונים במחשב המשתמש והוא כפוף לתנאי השימוש בקבצים אלה (ככל שיהיו בנוסף לתנאי רישיון שימוש זה). ההוצאה לאור תנקוט מאמצים סבירים על מנת לוודא כי אין בקבצים כאמור כדי לגרום לשיבושים ו/או לנזקים למחשבי המשתמשים, עם זאת חשוב לזכור כי היכולת לשלול לחלוטין שיבושים ו/או כשלים כאמור מוגבלת. בידי המשתמש היכולת למנוע נזקים כאמור וזאת באמצעות נקיטת מספר צעדי זהירות מקדימים: (1) חובה על המשתמש בטרם שימוש בכל ״שום ובמיוחד בכל מקרה בו תידרש התקנת קבצים שונים על גבי מחשבו האישי, לבדוק האם קיימות הנחיות טכניות ספציפיות לשימוש ביישום ו/או לביצוע ההתקנה. (2) בטרם הורדת היישום למחשבי המשתמש יש לבצע גיבוי מלא של המחשב אליו מורד ו/או בו מותקן היישום. (3) יש לשמור ולהתקין את היישום בספריה ״עודית נפרדת שאינה כוללת כל ״שום ו/או קובץ נוסף (4) מומלץ בטרם ביצוע התקנה ברשת - לבצע התקנה על גבי מחשב בודד ולוודא תקינות תהליך ההורדה ההתקנה ו/או השימוש בטרם ביצוע התקנה ברשת. בכל מקרה בו יוודע להוצאה על כשלים ו/או שיבושים ביישומים תנקוט ההוצאה מאמצים סבירים על מנת לתקן ו/או להסיר הליקוי ו/או השיבוש בהקדם האפשרי.

אחריות מוגבלת

בשום מקרה, ההוצאה לאור לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במאגר. אחריותה היחידה של ההוצאה הינה כמפורט מפורשות ברישיון שימוש זה. היה ועל אף האמור יקבע אחרת בידי ערכאה שיפוטית מוסמכת תוגבל אחריותה של ההוצאה לאור לנזקים ישירים בלבד בגובה 80% מהתמורה אותה שילמת להוצאה לאור בשנה שקדמה לקרות הנזק.

המשתמש מאשר ומסכים: כי בידיו היכולת לנקוט אמצעים (לרבות האמצעים המפורטים בתנאי שימוש אלו) על מנת לשלול ו/או להקטין משמעותית את הסיכונים הכרוכים בשימוש במאגר ובהתאם את הנזקים שעלולים להיגרם לו כתוצאה מכך.

סיום השימוש על ידי ההוצאה

אם המשתמש ו/או מי מטעמו יפר רישיון שימוש זה בהפרה יסודית תהיה ההוצאה רשאית להביא להפסקה מיידית של השימוש. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות רישיון זה, בכל מקרה אחר, תהיה ההוצאה רשאית להפסיק את השימוש אם יתברר כי המשתמש ו/או מי מטעמו הפר את תנאי הרישיון ולא תיקנם בתוך שבעה ימים מיום שקיבל על כך הודעה מטעם ההוצאה.

ההוצאה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות המאגר בכפוף לכל התנאים הבאים:

(1)                ההוצאה לאור תמסור באתר ההוצאה הודעה מוקדמת בת 60 יום.

(2)                ההוצאה לאור תשיב למשתמש את יתרת דמי הרישיון אותם שילם בהתאם ליתרת תקופת השימוש שנותרה לו לאחר מועד הביטול.

שינויים ותוספות לתנאי הרישיון

ההוצאה לאור שומרת לעצמה הזכות לערוך תוספות ושינויים בתנאי רישיון שימוש זה, אשר ״כנסו לתוקף בחלוף שלושים ימים מיום שפורסמה על כך הודעה באתר ההוצאה. ובלבד שאם יהיה בשינויים כאמור לפגוע בזכויות משתמשים שרכשו רישיון שימוש בתשלום - לתקופה של 30 יום ממועד כניסת השינויים לתוקף יהיו אותם משתמשים זכאים להודיעה על הפסקת הרישיון ולקבל השבה של יתרת דמי הרישיון אותם שילמו בהתאם ליתרת תקופת השימוש שנותרה לאחר מועד הביטול.

דין ומקום שיפוט בלעדיים

על רישיון זה, לרבות בכל מחלוקת ו/או בכל עניין הנובע ממנו ו/או בקשר עימו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (ובמקרה בו מפנה הדין הישראלי לדין זר - לא תחול ההפניה לדין הזר).

הסדנה תעסוק, להבדיל מסדנאות פרטיות אחרות, בייחוד בשלב המהותי של כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, והפעלתו הלכה למעשה. בשנים האחרונות, כידוע, הופקדו אלפי ייפויי כוח מתמשך הצפויים להיכנס לתוקף כבר בשנה זו או בשנים הקרובות וכבר התעוררו, כפי שעולה מהפסיקה, מקרים אחדים של התנגדויות לכניסת ייפוי הכוח לתוקפו והשאלה תעמוד בכל חריפותה עם הגשת תקנות המומחים לאישור ועדת החוקה של הכנסת (הצפוי בקרוב), ופרסומן ברשומות. תקנות המומחים מעוררות שורה של שאלות משפטיות ככל שתשובת המומחה אינה קובעת החלטית שהממנה "אינו מסוגל להבין בדבר".

* 4 שעות אקדמיות עם פרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי- מצולם/מוקלט (פודקאסט)

השקת ספרו "ייפוי כוח מתמשך" (מהדורה שישית, מעודכנת למאי 2021), בהשתתפות ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי תתקיים במשרדי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ברחוב המסגר 18, תל אביב ביום 20.7.2021 בשעה 16:00-17:30.

פרופ' מיכאל קורינאלדיהדגש בסדנה מתייחס לשלב הקריטי של כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, לפי הפסיקה, נושא זה יהיה "חם" בשנים הקרובות שכן הופקדו אלפים רבים של ייפוי כוח מתמשך שרבים מהם יכנסו לשלב שבו על המיופה כוח להפעיל את סמכויותיו. הסדנה גם תשווה את דיני ייפוי כוח מתמשך לדיני חופש הצוואה בחוק הירושה ולדיני השליחות וכן נושאים נוספים כדלקמן:

א.         תנאי הסף לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף ופרשנותם בפסיקה; הצהרת מיופה הכוח בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקפו (הטופס ופרטיו); מהות אישור האפוטרופוס הכללי - דקלרטיבי או קונסטרוקטיבי; ניתוח תקנות המומחים; העיקרון כי "אין כניסתו לתוקף של היכ"ם, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של הממנה"; "תניית יוליסס" - תניה (הכלולה בטופס הרשמי) שרשאי הממנה לקבוע מראש את הגבלת זכותו לביטול ייפוי הכוח; העילות והדרכים להתנגדות לכניסתו לתוקף ו/או לביטול ו/או להגבלת ייפויי הכוח המתמשך בשלב כניסתו לתוקף ולאחריו.

ב.         תומך החלטות; נוהל האפוטרופוס הכללי לעניין תומך החלטות (2018); הסכמים בין התומך לנתמך בעניין קבלת החלטות נתמכת;

ג.          מסמך הבעת רצון; הגדרתו ומהותו;

ד.         נשווה את דיני ייפוי כוח מתמשך לדיני חופש הצוואה ולדיני השליחות.

המלצה: משתתפי הסדנה רשאים לרכוש את ספרו של פרופ' קורינאלדי (מאי 2021, 356 עמ', כולל נספחים ומפתחות), במחיר הנחה של 50% (100 ₪ כולל מע"מ במקום 200 ש"ח). הספר כולל 13 נספחים שחלקם טרם הועלו על הדפוס - הסדנה תעסוק גם בניתוח הנספחים החדשים.

הסדנה מיועדת לעורכי דין המתמחים בדיני משפחה, ירושה וצוואות. אולם העיסוק בעריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון מותנה בכך שעורך הדין עבר/יעבור את ההכשרה של האפוטרופוס הכללי וקיבל/יקבל תעודה ממנו. המשתתפים בסדנה יקבלו תעודת השתתפות בסדנת ההשתלמות הנערכת בזום מטעם החברה הכלכלית של לשכת עוה"ד בע"מ ופרופ' עו"ד מיכאל קורינאלדי. אולם תעודה זו אינה באה במקום התעודה הדרושה כאמור לפי החוק.

הנרשמים בסדנה יוכלו לפני הסדנה או תוך כדי הסדנה להציג שאלות.

* הקווים המייחדים את הקריירה המשפטית בת 60 שנה של פרופ' מיכאל קורינאלדי, היא שילוב של האקדמיה פרופ' למשפטים ושל הפרקטיקה במשרד עורכי דין ותיק בירושלים. השילוב הזה השביח את הישגיו בתחומי מחקר, אקדמיה ופרקטיקה. ראשון מקבלי "פרס לשכת עוה"ד" (1990); חתן פרס נשיא המדינה (שמעון פרס); אות יקיר לשכת מחוז ירושלים (2020). מחבר הספרים הוצאה לאור של לשכת עוה"ד: שרשבסקי-קורינאלדי, דיני משפחה, כרך א' (2015) וכרך ב' (2016) - 1400 עמודים (כולל מבואות ותוכן עניינים). דיני ירושה, צוואות ועיזבונות מהדורה שניה, 2012 (550 עמ' כולל מפתחות), ייפוי כוח מתמשך (שישה מהדורות).

 

  

יפוי כוח מתמשך - סדנה וספר 
644 ₪

יפוי כוח מתמשך - סדנה בלבד 
480₪

יפוי כח מתמשך - ספר בלבד 
234 ₪

 

הנני מתחייב לשמור בסודיות את ספרי החקיקה שהועברו אלי, בין שהמידע מוגן בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת (ולרבות כ"סוד מסחרי" בחוק עוולות מסחריות) ובין שאינו מוגן כאמור.

ספרי החקיקה ישמשו את החתום מטה אך ורק לצורך לימוד עצמי לבחינת דיני ישראל מועד אוגוסט 2020. 

מעבר למטרת השימוש, לא יעשה החתום מטה שימוש במידע הסודי לשום מטרה שהיא. כמו כן המידע לא יועתק על ידי החתום מטה ולא יועבר לצדדים שלישיים.

החתום מטה מתחייב לשמור על ספרי החקיקה בסודיות מלאה, לא להעבירם לאחר, גם לא באמצעות גוף אחר בשליטת החתום מטה ו/או בחזקתו, ולמנוע מחדל של גילוי הספרים על ידי אחר, לחסום גישה אל ספרי הלימוד ולאבטח את הקבצים כראוי.

התחייבויות החתום מטה לשמירה על המידע וכן למניעת הפצתו, לעשות בו את השימוש המוגבל לצורך הלימוד העצמי, חלה גם כלפי קרוביו, חבריו, כמו גם בני משפחתו. ההתחייבות היא גורפת כך שהקבצים לא יועברו לצד ג' ולא ייעשה בו שימוש אחר שאינו השימוש המוסכם.

 

 

1,600 ₪ ליחידה כולל מע"מ ערכה שלמה שמונה ספרים בדיני ישראל (מהדורת 3/2020) הזמן עכשיו

 

220 ₪ ליחידה כולל מע"מ ספר דיני קניין
+
הזמן עכשיו
220 ₪ ליחידה כולל מע"מ ספר דיני מסחר א
+
הזמן עכשיו
220 ₪ ליחידה כולל מע"מ ספר דיני מסחר ב
+
הזמן עכשיו
220 ₪ ליחידה כולל מע"מ ספר דיני חיובים
+
הזמן עכשיו
150 ₪ ליחידה כולל מע"מ דיני קניין דיגיטלי
+
הזמן עכשיו
234 ₪ ליחידה כולל מע"מ יייפויי כח מתמשך
+
הזמן עכשיו

دورات تعلم الكتابة المتقنة والتعبير والنص القانوني الصحيح باللغة العبرية

مساقات تتلائم واحتياجات طلاب القانون خريجي الجامعات والمعاهد العربية.

افضل المحاضرين العرب واليهود من המתמחה الشركة الاقتصادية لنقابة المحامين في اسرائيل

-  محاضرات ثنائية اللغة أونلاين

-  اشتراك فعال في المحاضرة يشمل تلقي اجوبة على أسئلتكم واستفساراتكم.

 - التركيز على موضوعات تعليم تجدونها صعبة بشكل خاص.

- دورة اساس من 15 ساعة مركزة

 - دورة متقدمة من 30 ساعة مركزة

-  برنامج المرافقة الشخصية "מסלול ליווי אישי" مع محامي عربي

-  تخفيض كبير على سعر الكتب ب דיני ישראל المحتلنة والمسموح ادخالها لامتحانات الدولة ونقابة المحامين لطلابنا المشاركين بالدورات

للمشاركة في برنامج المرافقة الشخصية اضغط هنا 

 

للمشاركة في مساق باللغة العربية الذي يشمل 15 ساعة تعليمية بتكلفة 1,300 شاقل اضغط هنا 

للمشاركة في مساق باللغة العربية الذي يشمل 30 ساعة تعليمية بتكلفة 2000 شاقل اضغط هنا

اضغط هنا لمساقات براكتيكوم

 

whatsapp
 للاستفسار يمكنكم التواصل مع اسيل إبراهيم مركزة المساق

 

קורס אונליין בכיתה וירטואלית

רישום ופירוק חברות – כל מה שצריך לדעת (ויותר)!

המרצה: עורך הדין דוד פרנק – מומחה לפרקטיקה במשפט המסחרי

כל הפרקטיקה הנדרשת כדי לעסוק ברישום חברה ולהכיר את עולם החברות מקרוב, הקורס מוסבר בצורה קלילה ומונגשת לעורכי דין מתחילים וותיקים כאחד, גם אם הייתה להם נגיעה בתחום וגם אם מעולם לא.

הקורס הבסיסי: בתוך שלושה מפגשים, תוכלו לרכוש את הידע הבסיסי הנדרש לרישום ופירוק חברות. נלמד על סוגים שונים של חברות, מניות, בעלי תפקידים והכי חשוב – נלמד איך לרשום חברה, אילו דיווחים יש לדווח לרשם ובאיזה אופן, ונלמד כיצד מפרקים חברה.

הקורס המתקדם: בעזרת שלושה מפגשים נוספים בלבד תוכלו להעלות את רמת ההבנה שלכם והידע שלכם על עולם החברות באופן ניכר, ולהיות מסוגלים לנהל עסקה איכותית. במפגשים אלו נרחיב על הסכמי מייסדים, תקנון חברה מורחב וסיווגי מניות, הסכמי השקעה, רכישת מניות, הקצאת מניות, הלוואת בעלים ועוד...

הקורס מועבר בצורה קלילה ומובנת, בכיתה וירטואלית בשידור חי. ניתן להשתתף ולשאול שאלות ולקבל את החומרים והקישורים לייב. בסוף הקורס תינתן תעודה ומסמכי וורד הכוללים תקנונים והסכמים שנלמדו בקורס. כמו כן סיכום של הנלמד בקורס יהיה זמין ונגיש לכל תלמידי הקורס.

מועדי הקורס הבסיסי

שיעור 1:  19.4

שיעור 2: 26.4

שיעור 3: 3.5 

לממשיכי הקורס המתקדם

שיעור 3: 10.5

שיעור 4: 17.5

שיעור 5: 24.5

עלות הקורס הבסיסי - 819₪

 

הזמן עכשיו

עלות הקורס המתקדם –819₪

 

הזמן עכשיו 

עלות הקורס בסיסי והמתקדם –1404₪

 

הזמן עכשיו

 

 

 

 silabus

הקורס מועבר בשידור חי, ניתן יהיה לשאול שאלות ולהשתתף

ההרצאות יתחילו בשעה 17:00

קישור לפלטפורמה יישלח לכל המשתתפים

*תינתן תעודת סיום למשתתפים בכל ששת המפגשים

*ההרצאות יוקלטו ויפורסמו באתר עם שם משתמש וסיסמה. המשתתפים יוכלו לצפות בכל ההרצאות מספר פעמים לא מוגבל, למשך תקופת הקורס ועד שבוע אחרי סיום ההרצאה האחרונה.

*תעודת סיום תינתן אך ורק למשתתפים בהרצאות בלייב.

com.פרקטי

פרקטיקום הינה מחלקה בחברה הכלכלית של לשכת עו״ד  שבה מספקים מגוון קורסים מקצועיים לעורכי הדין.

 

1,650 ₪ ליחידה כולל מע"מ קורס שיווק נדלן
+
הזמן עכשיו
1,500 ₪ ליחידה כולל מע"מ קורס נדל״ן מסחרי
+
הזמן עכשיו
644 ₪ ליחידה כולל מע"מ ייפוי כוח מתמשך מהדורה 6 - סדנה וספר
*
+
הזמן עכשיו
480 ₪ ליחידה כולל מע"מ ייפוי כוח מתמשך - סדנה בלבד
*
+
הזמן עכשיו

 

לקבלת עדכונים והצעות הרשמו לניוזלטר

מאשר קבלת עדכונים וחומרים פרסומיים

להלן קישורים לתשלום עבור הרשמה לקורסים בדיני ישראל עבור תלמידים שאינם זכאים למענק. 

מחירון הקורסים בדיני ישראל מחזור קיץ 2020
הקורסים יועברו במערכת למידה מרחוק און-ליין על-ידי תוכנת הzoom.

קורס בסיסי דיני ישראל - לימוד 4 מקצועות: דיני חוקה ומנהל, דיני מסחר א׳, דיני מסחר ב׳, סדר דין פלילי ודיני עונשין
עלות: 2,600  

קורס בסיסי דיני ישראל

 

קורס חלקי - מקצוע אחד ועד שלשוה קורסים
עלות: 800 לכל מקצוע

קורס עברית משפטית קורס מסחר א' קורס מסחר ב' קורס דיני חוקה קורס סדר דין פלילי ועונשין

לנבחנים חוזרים ישנה הנחה של 20% לכל קורס- נא ליצור קשר עם רכזת הקורסים במייל

 

קורס ניסוח וכתיבה משפטית
עלות: 900 

קורס ניסוח וכתיבה משפטית

 

מסלול ליווי אישי לאורך תקופת הלימוד- מרצה ילווה אתכם, יתן מענה פרטני לשאלות שלכם, יהיה זמין עבורכם באופן אישי ופרטני
עלות: 1,300 ₪ 

מסלול ליווי אישי

שיעור פתרון בחינות
עלות: 200 ₪ 

 

שיעור פתרון בחינות

תתי-קטגוריות

  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ