מסירת פרטים לחברה הכלכלית/ההוצאה לאור כפופה להוראות מדיניות פרטיות זו. מטרת מדיניות זו היא לידע ולתאר את השימוש שתעשה החברה הכלכלית/ההוצאה לאור בפרטיך האישיים, וכן את זכויותיך בעניין. מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד. בטרם תאשר הסכמתך נא קרא היטב מדיניות זו.

במידה ותעמוד בקשר עם החברה הכלכלית/ההוצאה לאור במסגרתו תמסור לה פרטים אישיים, או במידה ותרכוש מהחברה הכלכלית/ההוצאה לאור מוצרים או שירותים או תבקש ממנה מידע בקשר עימם, יהיה המידע שהצטבר אצל החברה הכלכלית כפוף למדיניות זו.

פרטיך כפי שיתקבלו בחברה הכלכלית/ההוצאה לאור, יאגרו במאגרי המידע של החברה הכלכלית/ההוצאה לאור ויעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.

מאגרי המידע של החברה הכלכלית/ההוצאה לאור רשומים בפנקס מאגרי המידע.

הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר החל על מידע, שירותים או מוצרים אותם מספקת החברה הכלכלית/ההוצאה לאור (כגון: תנאי שימוש, רשיון שימוש, מדיניות פרטיות החלה על מוצר או שירות מסוים).

שימוש בפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את החברה הכלכלית/ההוצאה לאור:

לספק לך מידע על שירותים ומוצרים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במיסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי, בדואר ועוד.

לספק לך שירותים או מוצרים אותם בחרת לרכוש (או בהם בחרת להשתמש במידה וקבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים בקשר עימם.

להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא"ל, פקס, טלפון, מיסרונים וכיוצ"ב) או בחלק מהם מידע פרסומי למוצרים ושירותים אחרים של החברה הכלכלית/ההוצאה לאור (כולל מבצעים שהחברה הכלכלית/ההוצאה לאור עורכת עם צדדים שלישיים) המיועדים למתמחים, לסטודנטים, למשפטנים ולעורכי דין.

לקבלת משוב ולעריכת סקרים.לשימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

אבטחת מידע

מאגרי המידע של החברה הכלכלית מוגבלי גישה והחברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת חדירה אליהם או משימוש בלתי מורשה בהם.

זכות לסרב לקבל מידע פרסומי. זכות להפסיק לקבל מידע פרסומי.

אתה רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך באמצעות פניה כמפורט להלן. גם אם תבחר שלא לסרב לקבל מידע פרסומי, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות החברה הכלכלית/ההוצאה לאור באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקש את החברה הכלכלית/ההוצאה לאור שלא לשלוח אליך מידע פרסומי:

אמצעי פניה:

בדואר לכתובת החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין - רחוב המסגר 18 תל אביב מיקוד 6777669.

בדואר אלקטרוני או לכתובת נוספת או אחרת, כפי שיתפרסם באתר ההוצאה לאור או בכתובת .

בפקס לפקס מספר 03-5624424 או למספר נוסף או אחר במידה ויתפרסם כך באתר החברה הכלכלית/ההוצאה לאור.

בטלפון 03-6368222.

בקשה להפסקת מידע פרסומי תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות, בקשות שאינן ברורות וכו' עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט. יש לציין בבקשה לאלו אמצעי קשר היא מתייחסת - דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסימיליה, הודעות אוטומאטיות, דואר וכוי. בהעדר ציון מפורש - הבקשה תטופל ביחס לכל אמצעי התקשורת!

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של החברה הכלכלית/ההוצאה לאור. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי החברה הכלכלית/ההוצאה לאור בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו. במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים:

החברה הכלכלית/ההוצאה לאור לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים.

כך למשל במידה ורכשת מוצר או שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי - ימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי. כמו כן יתקבלו ויתווספו לפרטיך פרטים שנתקבלו מאת הצד השלישי, כגון מספר אסמכתא על ביצוע תשלום.

החברה הכלכלית/ההוצאה לאור עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימה שירותים ללקוחות החברה הכלכלית/ההוצאה לאור (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים). החברה הכלכלית/ההוצאה לאור לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.

בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים תהיה החברה הכלכלית/ההוצאה לאור רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:

צו שיפוטי.

הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.

הליכים משפטיים שהחברה הכלכלית/ההוצאה לאור היא צד להם או שיש לה עניין בהם.

מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.

הגנה על אינטרס אישי כשר של החברה הכלכלית/ההוצאה לאור.

לחברות קשורות, או ללשכת עורכי הדין ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה הכלכלית/ההוצאה לאור רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת שתפורסם באתר החברה הכלכלית/ההוצאה לאור ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה בין היתר יהיה מיידי.


  logo ibar

החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ